POLÍTICA DE PRIVADESA

Protecció de dades

Aquesta és la política de protecció de dades de Coworking Gràcia, S.L. Fa referència a les dades que tracta en l’exercici de les seves activitats comercials donant compliment al Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és Coworkng Gràcia, S.L., amb CIF B42844233, domicili al Carrer Balcells, 29 de Barcelona (CP 08024), telèfon 93 609 07 41, adreça electrònica protecciodades@manglar.work i lloc web www.manglar.work. Figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum Tomo: 47747, Folio: 174, Hoja: B561167, Inscripción 1

Amb quina finalitat tractem les dades?

A Coworking Gràcia, S.L. tractem les dades personals per a les següents finalitats.

Contacte

Atendre les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de formularis de contacte de la nostra pàgina web, telefònicament o mitjançant correu electrònic. Els utilitzem únicament per aquesta finalitat.

Selecció de personal

Recepció de currículums vitae que ens adrecen persones interessades en treballar amb nosaltres i gestió de les dades personals que es generen per la participació en els processos de selecció de personal, amb la finalitat d’analitzar l’adequació del perfil dels candidats en funció dels llocs vacants o de nova creació. El nostre criteri és conservar durant un termini màxim d’un any també les dades de les persones que no acabin essent contractades, per si a curt termini es produeix una nova vacant o nou lloc de treball. No obstant, en aquest darrer cas, eliminem immediatament les dades si la persona interessada ens ho demana.

Serveis als clients

Registrem els nous clients i les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació comercial amb els clients. En el procés de contractació es demanen les dades imprescindibles, entre les quals han de figurar dades bancàries (número de compte corrent o de targeta de crèdit/dèbit) que seran comunicades a entitats bancàries que gestionen el cobrament (únicament els poden utilitzar amb aquesta finalitat). La relació de prestació de serveis comporta altres tractaments, com ara incorporar les dades a la comptabilitat, la facturació o informació a l’administració tributària. Accedint a l’àrea de clients de la nostra web és possible gestionar les dades pròpies, contractar serveis, consultar la facturació, accedir a promocions i descomptes o conèixer l'estat de consultes i reclamacions que s’hagin fet per mitjà d'aquest canal. L'accés a l'àrea de clients ens proporciona informació de l’activitat de l’usuari d’aquest servei.

Informació dels nostres serveis

Mentre existeix relació contractual amb els seus clients, tractem les seves dades de contacte per comunicar informació pròpia d’aquesta relació, informació que podrà circumstancialment incloure referències del nostres serveis, ja siguin de caràcter general o referits més específicament a les característiques i necessitats del client.

Altra informació dels nostres serveis

Amb l’autorització explícita del clients, acabada la relació contractual les dades de contacte es conserven per enviar publicitat relacionada amb els nostres serveis, informació de caràcter general o específica d’acord amb els interessos del client. Aquesta informació es fa arribar a qui, tot i no haver estat client, ens ho demana o ho accepta omplint els nostres formularis.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors.

Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.

Videovigilància

En l’accés a les nostres instal·lacions s’informa, quan és el cas, de l’existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètols homologats. Les càmeres enregistren imatges només dels punts en els que és justificat per a garantir la seguretat dels béns i de les persones. Les imatges s’utilitzen únicament per aquesta finalitat.

Usuaris de la nostra web

El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web recullen les dades que ordinàriament es generen en l'ús dels protocols d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha entre altres l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web. La nostra web no utilitza galetes (cookies) que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc. L'ús de les cookies es reserva per recollir informació tècnica per facilitar l'accessibilitat i l’ús eficient del lloc. .

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

En compliment d’una relació precontractual

Cas de les dades de possibles clients o proveïdors amb qui tenim relacions prèvies a la formalització d’una relació contractual, com ara l’elaboració o l’estudi de pressupostos. És també el cas del tractament de dades de persones que ens han fet arribar els seus currículum vitae o que participen en processos selectius.

En compliment d'una relació contractual

Cas de les relacions amb els nostres clients i proveïdors i totes les actuacions i usos que aquestes relacions comporten.

En compliment d'obligacions legals

Les comunicacions de dades a l’administració tributària ve establerta per normes reguladores de les relacions comercials. Pot produir-se el cas d’haver de comunicar dades a òrgans judicials o a cossos i forces de seguretat també en compliment de normes legals que obliguen a col·laborar amb aquests estaments públics.

En base al consentiment

Quan fem enviaments d’informació dels nostres serveis tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit. Les dades de navegació que puguem obtenir per mitjà de cookies els obtenim amb el consentiment de la persona que visita la nostra web, consentiment que pot revocar en qualsevol moment desinstal·lant aquestes cookies.

Per interès legítim

Les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància es tracten per l’interès legítim de la nostra empresa de preservar els seus béns i instal·lacions. El nostre interès legítim justifica també el tractament de dades que obtenim dels formularis de contacte.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. En l’emissió de factures a clients les dades es poden comunicar a entitats bancàries. En casos justificats comunicarem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

En un altres sentit, per a determinades tasques obtenim els serveis d’empreses o persones que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions aquestes empreses externes han d’accedir a dades personals de la nostra responsabilitat. No es tracta pròpiament d’una cessió de dades sinó d’un encàrrec de tractament. Únicament es contracten serveis d’empreses que garanteixen el compliment de la normativa de protecció de dades. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació. Pot ser el cas de serveis d’allotjament de dades, de serveis de suport informàtic o d’assessories jurídiques, laborals, comptables o fiscals.

Quant de temps conservem les dades?

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment. Les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància es conserven com a màxim durant un mes, si bé en el cas d’incidents que ho justifiquin es conservaran el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament general de protecció de dades, les persones de qui tractem dades personals tenen els drets següents:

A saber si es tracten

Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si nosaltres tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida

Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d’aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi

Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació

És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió

En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament

També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat

En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament

Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació comercial

Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació comercial a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a Coworking Gràcia, S.L. a l’adreça postal Carrer Balcells, 29 de Barcelona (CP 08024), o bé enviant un correu electrònic a protecciodades@manglar.work, indicant en tots els casos “Protecció de dades personals”.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.aepd.es.

CONDICIONS GENERALS RESERVA

Aquests són els termes i condicions que regeixen en la prestació de serveis que ofereix Coworking Gràcia, S.L., amb CIF B42844233, domiciliada al Carrer Balcells, 29 de Barcelona (CP 08024). Figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum Tomo: 47747, Folio: 174, Hoja: B561167, Inscripción 1

Als efectes d’aquests termes i condicions, les dades de contacte que poden utilitzar els usuaris dels serveis són els següents: adreça postal C/ Balcells, 29, 08024 – Barcelona, telèfon 93 609 07 41 o adreça electrònica hola@manglar.work.

CONDICIONS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS

Coworking Gràcia, S.L. proporciona informació, per mitjà d’aquest lloc web, dels seus serveis i les característiques d’aquests serveis. Ho fa amb el màxim de diligència i precisió possible. Per a més seguretat i garanties a favor de l’usuari, la informació que figura a la descripció dels serveis no vincula a aquest ni a Coworking Gràcia, S.L. fins a la confirmació de l’acceptació de la reserva.

Mitjançant el lloc web www.manglar.work, Coworking Gràcia, S.L. ofereix els serveis següents:
-Coworking
-Gestoria digital
-Consultoria

Els preus dels serveis descrits en el lloc web detallen els impostos aplicables. Abans de realitzar el pagament, l’usuari pot conèixer el detall d’aquests impostos. La reserva no serà atesa fins que l’usuari premi la casella “ACCEPTAR/CONFIRMAR” a la pantalla de confirmació de la reserva. L’usuari pot anul·lar o cancel·lar el procés de reserva en qualsevol moment, i abandonar el procés. Una vegada confirmada la reserva i efectuat el pagament, l’usuari rebrà un missatge de conformitat detallant els imports abonats i les dades de reserva.

El fet de realitzar una reserva implica l’acceptació d’aquestes condicions i el compliment de les normatives vigents.

FORMES DE PAGAMENT

El pagament de la renda i d'altres conceptes es realitzarà per endavant, dins dels cinc primers dies de cada mes mitjançant domiciliació bancària o targeta de crèdit.

Per pagar amb targeta de crèdit/dèbit, Coworking Gràcia, S.L. ofereix un accés a un espai segur mitjançant la passarel·la de pagament del banc de l’usuari, on podrà introduir les seves dades per realitzar el pagament amb total seguretat.

No s’emmagatzemarà cap dada bancària introduïda al nostre lloc web.

No s’entendrà efectuada la reserva fins comprovar que totes les dades facilitades són correctes i rebre la confirmació de pagament per part de l’usuari.

CANCEL·LACIÓ DE RESERVES I DRET DE DESISTIMENT

En cas de cancel·lació d’una reserva, quan sigui per part de Coworking Gràcia, S.L., s’intentarà fixar una nova data per substituir la reserva cancel·lada. Si no hi ha opció de canviar la data, es reintegrarà l’import de la reserva.

Per a contractes d'1 any i 2 anys: Per al supòsit de contractes de llarga durada, en els quals s'hagi reduït el preu de tarifa de l'arrendament en atenció a la durada, la renda a pagar per al supòsit de resolució unilateral anticipada serà el de tarifa, sense cap reducció i no el contractualment acordat.

En cas de reserves d’activitats amb data determinada de realització, no existeix el dret de desistiment, segons l’article 103.l) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

Open chat
1
Hola, com et podem ajudar?